Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Wąsiński Arkadiusz
zainteresowania badawcze ogniskują się wokół roli wychowania i samowychowania do mediów w świetle analizy jakości egzystencji współczesnego człowieka, a także aksjologicznych i psychospołecznych uwarunkowań gotowości do tworzenia rodzin zastępczych i adopcyjnych. autor dwóch monografii i około 50 artykułów naukowych, redaktor naukowy dwóch tomów zeszytów naukowych i trzech prac zbiorowych. uczestnik projektu badawczego zrealizowan ...
Wątorek Agnieszka
notka biograficzna w przygotowaniu.
Weiner Agnieszka
absolwentka ogólnokształcącej szkoły muzycznej i i ii stopnia w lublinie (w klasie fletu poprzecznego) tytuł magistra pedagogiki w 1987 roku (wydział pedagogiki i psychologii umcs) doktorat z zakresu nauk humanistycznych, specjalność pedagogika w 2000 roku (akademia pedagogiki specjalnej, warszawa) absolwentka akademii muzycznej im. fryderyka chopina w warszawie (obecnie uniwersytet muzyczny im. f. chopina) - psychologia muzyki, studia podyplomowe stopień doktora habilitowanego nauk humanistyczny ...
Węglarz Józef
doc. dr józef węglarz – emerytowany nauczyciel akademicki pwsz w tarnowie, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół. ponad 30 lat był związany ze szkołami kształcącymi nauczycieli wychowania fizycznego. był także nauczycielem doradcą metodycznym w wom w tarnowie dla tej specjalności nauczycielskiej. swoje zainteresowania naukowe skoncentrował na zagadnieniach związanych z aksjologią ciała i na ich wdrażaniu do procesu fizycznej edukacji. wygłaszają ...
Węglińska Maria
posiada stopień naukowy doktora, specjalizuje się w dydaktyce szczegółowej.
Wiatrowska Leokadia
adiunkt w wyższej szkole humanistyczno-ekonomicznej w brzegu. w latach 2003/2004 asystent akademii pedagogicznej im. k.e.n. w krakowie. od 2008r. prodziekan wydziału pedagogicznego w mazowieckiej wyższej szkole humanistyczno-pedagogicznej w łowiczu. założycielka i przewodnicząca 89 oddziału polskiego towarzystwa dysleksji. swoje zainteresowania skupia wokół dziecka z trudnościami w uczeniu się oraz ich specyficznym rodzajem jakim jest dysleksja. poszerza to o rodzinę jako prymarne środowisko roz ...
Wiącek Renata
absolwentka studiów magisterskich na uniwersytecie pedagogicznym w krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych w zakresie edukacji emocjonalnej. pracuje jako nauczyciel w przedszkolu nr 178 w krakowie.
Wierzba Paulina
paulina wierzba – mgr pedagogiki i socjologii, doktorantka w zakładzie socjologii edukacji na wydziale studiów edukacyjnych uniwersytetu im. adama mickiewicza w poznaniu; przygotowuje dysertację doktorską zatytułowaną kapitał kulturowy a uczestnictwo młodzieży w kulturze wysokiej i popularnej. perspektywa socjopedagogiczna pod kierunkiem prof. dr. hab. zbyszka melosika. jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół przemian współczesnej kultury i społeczeństwa, przede ...
Wierzejska Joanna
doktor, docent w zakładzie pedagogiki ogólnej i edukacji przedszkolnej na wydziale socjalno-humanistycznym państwowego uniwersytetu pedagogicznego im. ivana franki w drohobyczu. sekretarz kolegium redakcyjnego czasopisma z listy ministerstwa oświaty i nauki ukrainy „human studies. series of pedagogy”. uczestniczyła w programach stypendialnych, m.in.: erasmus (wiedeń, 2009–2010), stypendium naukowe dla pracowników naukowych unesco (warszawa, 2010), stypendium naukowe urzędu a ...
Więckowski Ryszard
notka biograficzna w przygotowaniu.
Wilk Teresa
w 2000 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych młodzieży w warunkach zmiany społecznej w polsce” uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. specjalizuje się w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i pedagogice społecznej. jest pracownikiem instytutu pedagogiki wydziału pedagogiki i psychologii na uniwersytecie śląskim w katowicach. pełni także stanowisko adiunkta w katedrze pedagogiki n ...
Wilsz Jolanta
doktor nauk technicznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor akademii im. jana długosza w częstochowie na wydziale matematyczno-przyrodniczym, profesor wsp twp w warszawie na wydziale nauk społeczno-pedagogicznych w katowicach; członek rzeczywisty akademii nauk pedagogicznych ukrainy, uczestnik prac zespołu pedagogiki pracy w komitecie nauk pedagogicznych pan. jest autorką 4 książek, redaktorem bądź współredaktorem 14 prac naukowych, autorką prawie 200 artykuł ...
Winczura Barbara
dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, dyplomowany specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (asd), diagnosta i terapeuta dzieci z trudnościami w rozwoju i zachowaniu oraz dzieci przewlekle chorych, specjalista edukacji i terapii dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. jej główne zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą: problematyki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (asd), wc ...
Winiarska Justyna
absolwentka wydziału polonistyki  uj, gdzie obecnie pracuje -  zajmuje się teorią języka i sztuką komunikowania. oprócz prac naukowych opublikowała zbiór „wiersze na cztery łapy i ogon”. w pierwszym numerze „bluszcza” (październik 2008) ukazał się fragment jej opowiadań pt. „oskar”. miłośniczka wszystkich stworzeń małych i dużych.
Wirkus Łukasz
doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, pedagog resocjalizacyjny, adiunkt w zakładzie patologii społecznej i resocjalizacji instytutu pedagogiki na uniwersytecie gdańskim, kurator specjalista sądu rejonowego w słupsku, członek zespołu pedagogiki resocjalizacyjnej przy komitecie nauk pedagogicznych polskiej akademii nauk, pomorskiego stowarzyszenia zawodowych kuratorów sądowych i polskiego towarzystwa kryminologicznego im. prof. stanisława batawii, autor monografii stres w pracy kuratora są ...
Wiśniewska Marta
dr n. humanistycznych w zakresie pedagogiki pedagog specjalny - oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuta metody integracji sensorycznej, wykładowca akademii pedagogiki specjalnej im. m. grzegorzewskiej w w-wie. autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym publikacji punktowanych oraz książek. diagnosta i konsultant w centrum rozwoju psychoruchowego sentis. w latach 2008-2014 prezes polskiego sto ...
Wiśniewska-Kin Monika
magister filologii polskiej, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. pracuje jako adiunkt w katedrze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uniwersytetu łódzkiego. członek zespołu edukacji elementarnej przy komitecie nauk pedagogicznych polskiej akademii nauk oraz członek oddziału łódzkiego polskiego towarzystwa pedagogicznego. autorka dwóch monografii: „chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć. rozumienie pojęć przez dzieci” oraz „mi ...
Witkoś Maria
psycholog, terapeuta, pedagog logopeda, rewalidator; lider wspierania uzdolnień; ukończyła staże specjalistyczne z psychologii klinicznej (neuropsychologii, psychosomatyki, psychiatrii dorosłych, klinicznej psychologii dzieci i mło- dzieży); ma certyfikaty ii° eeg biofeedback oraz kinezjologii edukacyjnej „brain gym”; autorka publikacji psychologicznych; członek polskiego towarzystwa dysleksji, a także polskiego sto- warzyszenia kinezjologów. pracowała w sektorze oświaty oraz słu ...
Witkowski Lech
prof. dr hab. lech witkowski, prof. zw., filozof, kulturoznawca i pedagog. realizuje tematy badawcze: profile i tropy ambiwalencji w kulturze, paideia i jej oblicza w humanistyce. do ważniejszych publikacji należą: edukacja i humanistyka. nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli, wyd. ibe (2000), rozwój i tożsamość w cyklu życia. studium koncepcji erika h. eriksona, wyd. j. witkowicz, toruń (2000), uniwersalizm pogranicza. o semiotyce kultury michała bachtina w kontekście edukacji ...
Włoch Anna
dr, adiunkt w instytucie pedagogiki przedszkolnej i szkolnej uniwersytetu pedagogicznego im. komisji edukacji narodowej w krakowie, pedagog, socjolog. zainteresowania naukowe: pedagogika porównawcza europejskich systemów oświatowych, socjologia rodziny, socjologia wychowania i edukacji, historia wychowania. autorka monografii edukacja europejska – założenia, perspektywy, funkcje społeczne. krytyczne spojrzenie (kraków 2016).    
Włoch Stanisława
notka biograficzna w przygotowaniu.
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2018 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się