MEDIA GLOBALNE – MEDIA LOKALNE
Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej

Agnieszka Roguska

„Recenzowana książka poświęcona jest ważnym zjawiskom towarzyszącym tworzeniu się społeczeństwa informacyjnego. Ukazuje rolę współczesnych mediów zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Wymagało to niewątpliwie od Autorki starannego przeanalizowania bogatego środowiska mediów wskazując na ich pozytywne i negatywne działania edukacyjne. (…) Interesującym wątkiem zawartym w książce jest podjęcie problemu funkcji pełnionych przez media w środowisku lokalnym. Pozwala to przybliżyć czytelnikowi znaczenie i rolę mediów lokalnych w procesie edukacji regionalnej. (…) Książka prezentuje się imponująco. Obejmuje nowe obszary dyskusji w zakresie pedagogiki medialnej. Napisana jest językiem przystępnym, co sprzyja rozumieniu często złożonych zjawisk a także zawiłości występujących na styku ewolucji społecznej i mediów.”

Z recenzji prof. zw. dr hab. Bronisława Siemienieckiego


„Znaczenie poruszanej problematyki wiąże się nierozerwalnie z dwoma obserwowanymi współcześnie procesami. Po pierwsze, tradycyjne media analogowe ustępują obecnie miejsca mediom cyfrowym. Po drugie technologie informacyjno-komunikacyjne umożliwiły konwergencję mediów cyfrowych w komputerach oraz  zbudowanie łączących je sieci. (…) Bez wątpienia droga poznania, którą podąża Autorka prowadzi szlakiem wysp znanych niewielu. Ważne, że istotny poznawczo jest nie tylko sam szlak, ale też sposób wędrówki zaproponowany przez Autorkę, jej przemyślenia, konstatacje i odautorskie uwagi. (…) Książka powinna okazać się przydatna w procesie kształcenia pedagogów i nauczycieli oraz tych wszystkich osób, dla których media lokalne są przedmiotem zainteresowań poznawczych, polem aktywności zawodowej lub – obywatelskiej troski”.

Z recenzji dr hab. Macieja Tanasia